LASTMINUTE KÖZPONT

Last minute Malajzia


  •                        

Utazások kategóriák szerint

lastminute utak

Görögország

23.900 Ft/fő-től


lastminute utak

Egyiptom

86.625 Ft/fő-től


lastminute utak

Jordánia

237.500 Ft/fő-től


lastminute utak

Tunézia

89.900 Ft/fő-től


lastminute utak

Spanyolország

89.900 Ft/fő-től


lastminute utak

Törökország

73.508 Ft/fő-től


Malajzia és Szingapúr I.

Malajzia és Szingapúr Hotel


Régió / Város: Kuala Lumpur / Kuala Lumpur
Utazás módja: repülővel
Kategória: Körutazás
484 000 Ft/Fő-től

 Részletes leírás

ELŐJELETKEZÉS 2018-2019 TÉL!

A fentüntett időpontok, árak és programleírások tájékoztató jellegűek! A programok és részvételi díjak a katalógus megjelenésekor, 2018. szeptemberében kerülnek véglegesítésre.

A részletekről érdeklődjön irodánkban!

 

Ezen körutazásunk Ázsia két csodaszép országát, a Magyarországon eddig érdemtelenül elhanyagolt Malajziát és Szingapúrt mutatja be. Mindkét or­szág­ban a lakosság nagy részét 3 különböző nép teszi ki: malájok (muzulmánok), indiaiak (hinduk) és kínaiak (buddhisták vagy taoisták) élnek együtt békében. A körutazás egyik nagy élményét éppen a különböző népek, kultúrák, vallások meg­is­me­ré­se jelenti.

Szingapúrról közismert, hogy a világ egyik leg­fej­lettebb országa, a városállam pazar építé­sze­té­vel a világon csak nagyon kevés ország ver­se­nyez­het. Ugyanakkor Malajzia is óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt 40 évben, kiváló infra­struk­tú­rával várja a turistákat. 

Mindkét ország az egyenlítő közelében fekszik, ahol a táj, a falvak, a városok szépségét meg­sok­szo­roz­za a buja trópusi növényzet. A nappali csúcs­hőmérsékletek egész évben ál­ta­lá­ban 30 és 35 fok között mozognak, ennél melegebb csak ritkán fordul elő.

 

1. nap:

Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Malaj­ziába.

 

2. nap: Kuala Lumpur

Érkezés Kuala Lumpur szupermodern nemzetközi repülő­te­rére helyi idő szerint a délutáni órákban. Transzfer a Kuala Lumpur-i szállodába (3 éj).

 

3. nap: Kuala Lumpur

Az egész napot Kuala Lumpurban töltjük. Az autó­buszos vá­ros­né­zés során több hosszabb-rövidebb fotó­szü­netet tartunk, például a Petronas tornyoknál (a világ leg­ma­ga­sabb ikertornyai), a Nemzeti Emlék­műnél, a Nemzeti Mecsetnél, a Függet­lenség terén és a Királyi Palo­tánál. A nap folya­mán lá­to­ga­tást teszünk a híres Madár­parkban (a világ egyik leg­na­gyobb madár­parkja, ahol a trópusi mada­rakon kívül az egzo­tikus vege­tá­cióban is gyö­nyör­köd­he­tünk), vala­mint a Nemzeti Múze­umban (amely kivá­lóan bemu­tatja Malajzia törté­nelmét és népe­inek kultú­ráját). A kínai negyedben tett séta közben látjuk majd a szín­pompás hindu Sri Mariamman-temp­lomot. A nap egyik csúcs­pontját jelenti a vacsora hely­színe: a forgó étte­rem a Kuala Lumpur toronyban, mely a világ egyik leg­ma­ga­sabb tévétornya (421 méter magas).

 

4. nap: Batu-barlangok, dzsungeltúra, Kuala Lumpur

Barangolás Kuala Lumpur kör­nyé­kén. Elő­ször a Batu-barlangokhoz láto­gatunk, ahol egy híres hindu szentély talál­ható. Ezt köve­tően a malaj­ziai dzsun­gellel is­mer­ke­dünk, lehe­tő­ség sétára, könnyű túrára. 

Délután egy nagyszerű kézműves központot láto­ga­tunk meg Kuala Lumpur belváro­sában, majd a nap hátra­lévő ré­szé­ben szabad program.

 

5. nap: Lata Iskandar vízesés, Cameron-hegység (Tanah Rata, pillangófarm, teaültetvények)

Utazás Kuala Lumpurtól észak felé előbb autópályán, majd kanyargós hegyi utakon a Cameron-hegységbe. Az út mentén néhány pici benn­szü­lött falu is felbukkan. Pihenő a Lata Iskandar vízesésnél.

A Cameron-hegység 1500 méter magasan fekvő han­gu­la­tos üdülő­he­lyei egész évben ide­ális klímát bizto­sí­tanak, a nappali csúcs­hő­mér­sék­letek szinte mindig 20 és 25 Celsius fok között vannak. Is­mer­ke­dés Tanah Ratával, a hegység fő üdülő­he­lyével, majd lá­to­ga­tás egy pillan­gó­farmon, ahol sokféle egzo­tikus élőlényt mutatnak be. A nap csúcs­pontját egy gyö­nyö­rű­szép teaül­tet­vény meglá­to­ga­tása jelenti, közben rövid is­mer­ke­dés a tea feldol­go­zási folyamatával.

Szállás a Cameron-hegység egy szép fekvésű szállodájában (1 éj).

 

6. nap: Sam Poh Tong barlangtemp­lom, Kuala Kangsar, Kuala Sepetang mangroveerdő, Penang

Utazás tovább észak felé. Leereszkedünk a Cameron-hegységből, majd Ipoh városa mellett megné­zünk egy nagyon érdekes kínai budd­hista barlang­temp­lomot (Sam Poh Tong). A temp­lom épü­let­együt­te­séhez tartozó dísz­kert az egyik leg­szebb egész Malaj­ziában.

Ezután Perak tarto­mány szultán­jának szék­vá­ro­sával, Kuala Kangsarral is­mer­ke­dünk. Fotó­szünet az ezer­egyéj­sza­ka mesé­ire emlé­kez­tető Ubudiah-mecsetnél, vala­mint a régi és az új szul­táni palotánál.

Kora délután egy kitérőt teszünk a tenger­part melletti Kuala Sepetang mang­rove­erdőbe. Lehe­tőség rövid erdei sétára egy széles pallókra épített tanös­vé­nyen, majd egy faszén­égető üzem meg­te­kin­té­se.

Megérkezés Penang szige­tére a világ egyik leghosszabb hídján keresztül (13,5 km). Szállásunk Batu Ferringhi üdülő­helyen lesz egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (2 éj). 

Figyelem: Penang szigete mentén a tenger vize nem elég tiszta ahhoz, hogy ideális legyen fürdésre, a turisták inkább a szállo­dák úszó­me­dencéit részesítik előnyben.

 

7. nap: Penang, Georgetown

Vá­ros­né­zés Penang szigetének gyönyörű főváro­sában, Georgetownban, melyet az angolok alapí­tottak, ma nagy­részt kínaiak lakják, és szám­ta­lan tör­té­nel­mi neve­ze­tes­sé­gének köszön­he­tően része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A leg­ér­de­ke­sebb látni­valók a Wat Chaiya Mangkalaram thai temp­lom (a világ egyik leg­na­gyobb fekvő Buddha-szobrával), a kínai Khoo klán pazar temp­loma és szék­háza (ahol egy érdekes múzeum a klán törtévnetét is bemu­tatja), a britek által épített Cornwallis erőd, vala­mint a tengerbe benyúló mólók mentén a vízre épült fahá­zakból álló város­negyed (egy egészen kü­lön­le­ges élet­forma).

 

Napközben meg­néz­zük a közeli Kek Lok Si temp­lomot is, a hegy­tetőn álló épít­mény a leg­je­len­tő­sebb és talán a leglátvá­nyo­sabb buddhista temp­lom­együttes Malajziában.

 

8. nap: Putrajaya, Melaka

Reggel búcsú Penang szigetétől, utazás autópályán déli-délkeleti irányban Melakába. Útközben meg­állunk Putrajayában. Kuala Lumpur köze­lében épült fel az utóbbi másfél évti­zedben ez a gyö­nyö­rű­szép város, Malajzia új kormány­zati köz­pontja. Putrajaya még a sokat látott nagy világ­uta­zókat is lenyű­gözi modern palo­tái­val, park­jaival, tava­ival. A rózsa­szín márványból épült Putra-mecset talán a leglát­vá­nyo­sabb­nak számít Délkelet-Ázsi­ában. Vá­ros­né­zés, majd to­vább­uta­zás a melakai szállodába (1 éj).

 

9. nap: Melaka, Szingapúr

Melaka Malajzia legrégibb városa, fekvésének köszön­hetően a középkor óta Délkelet-Ázsia egyik leg­fon­to­sabb keres­ke­delmi köz­pontja. Már az euró­paiak megje­le­nése előtt a kína­iak, majd az arabok gyarma­to­sí­tot­ták, az 1500-as évektől pedig előbb a por­tugál, aztán a holland, végül az angol gyarmat­bi­ro­dalom fontos városa volt. Mind­egyik gyarma­to­sító rajta hagyta a nyomát a tele­pü­lésen, nem csoda, hogy a szám­ta­lan szép épüle­ttel, tör­té­nel­mi emlékkel rendel­kező város az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képezi.

Vá­ros­né­zés, majd lá­to­ga­tás a Baba Nyonya Múze­umban, ahol bete­kin­tést nyerhe­tünk a városban élők évszá­za­dokkal eze­lőtti élet­mód­jába. Rövid szabad program, majd utazás a Maláj-félszi­get déli csücskébe. Két híd köti össze a Maláj-félszi­getet Szinga­púr szige­tével, melyek egyikén átkelve, az útlevél-ellen­őr­zések és a vám­vizs­gálat után érkezünk meg a város­ál­lamba. Szállás a város­köz­pont­ban (2 éj).

 

10. nap: Szingapúr

Egész napos vá­ros­né­zés a szuperlatívuszok váro­sában. Szingapúr ne­ve­zetes­sé­gei közül nehéz egy-kettőt kie­melni, a nap során egyik csoda a másik után követ­kezik. Egy kis ízelítő: a város­köz­pont csúcs­modern épüle­tei, pano­ráma a Marina Bay Sands Hotel tete­jéről (3 fel­hő­kar­co­ló tetejét egy hajót formázó óriási terasz fogja át), a Singapore folyó menti gyönyörű ház­sorok, a tör­té­nel­mi épületek a brit gyarma­tosítás idősza­kából, a Raffles Hotel (Ázsia egyik legpa­ti­ná­sabb szállo­dája), a gyönyö­rűen felú­jított kínai negyed, a hason­ló­képpen szép indiai negyed és maláj negyed, az Orchard Road (ahol több mint 20 hatalmas pláza/bevá­sár­ló­köz­pont van egymás mellett), a bota­nikus kert fe­lejt­he­tet­len egzo­tikus vege­tá­ciója (leg­szebb része a Nemzeti Orchidea Kert) stb.

Fakultatív program: Vacsora egy helyi étteremben, majd a Marina Bay Sands Hotel látvá­nyos, zenés-lézeres fényshow-jának meg­te­kin­té­se következik. A programunk zárásaként 20-25 perces hajózás a Singapore folyón. Vissza­ér­kezés a szállo­dába este tíz óra körül.

A fakultatív program ára: 23.200 Ft – egy­sze­rűbb büfévacsorával.

 

11. nap: Szingapúr

Délelőtt pihenés a szál­lo­dá­ban, szabad program, vagy pedig rész­vétel az ide­gen­ve­ze­tőnk által szerve­zett kirán­du­láson a híres szinga­púri állatkertben.

A délután nagy részét Sentosa szigetén tölti a csoport. Közve­tlenül a fősziget mellett talál­ható ez a kisebb sziget, ahova kabinos drót­kö­tél­pá­lyán jutunk át. Sentosán tucat­nyi, a turis­tákat töme­gesen vonzó att­rakció épült. A drót­kö­tél­pálya kabin­jaiból meg­cso­dál­juk a környék pazar pano­rá­máját, majd közösen meg­néz­zük a „SEA Aquarium” nevű ócea­ná­ri­umot (a világ egyik leg­na­gyobb akvá­ri­uma varázs­latos tengeri élő­vi­lággal). Lehe­tőség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re, a prog­ramok ki­vá­lasz­tá­sá­ban az idegen­ve­zető a hely­szí­nen segít­séget nyújt (pl. „Sky Tower” nevű ki­lá­tó­to­rony, Madame Tussauds panop­tikum, „Images of Singapore” múzeum stb. Ez utóbbi rend­kívül látvá­nyos formá­ban meséli el Szingapúr törté­nelmét.)

Sentosa szigete után kora este vissza­uta­zás a belvá­rosba, rövid szabad program a bevá­sár­ló­köz­pontok utcá­jában, az Orchard Roadon vagy zuha­nyo­zási lehe­tő­ség a szál­lo­dá­ban. Útban a reptér felé a város­állam egyik legújabb attrak­ci­ójának, a „Gardens by the Bay” nevű parknak a megte­kin­té­sével búcsú­zunk Szingapúrtól. A parkban talál­ható, 18-50 m magas mester­séges óriás­fák este színesen vilá­gí­tanak, lomb­ko­ro­nájukat „égi sétaút” köti össze, ahonnan le­nyű­gö­ző a kivi­lá­gí­tott város látványa. 

Késő este transzfer a repülő­térre, éjfél előtt elutazás Szingapúrból egyszeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

 

12. nap:

Érkezés Ferihegyre a reggeli órákban.

 

Figyelem: A programok sorrendje a nyitvatartások függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

 

Utazás

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri át­szál­lás­sal (érkezés Kuala Lumpurba, elu­tazás Szinga­púrból). Malaj­ziában és Szinga­púrban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

 

Szállás

9 éj­sza­ka 4-5 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. A szállodákhoz úszó­me­den­ce is tartozik.

 

Ellátás

9 büfé­reg­geli, valamint 6 főétkezés (ebéd vagy vacsora) a 3. naptól a 9. napig (a 8. nap ki­vé­te­lével). 

Megjegyzések: A 10. napon a fakul­tatív prog­ram tartal­mazza a vacsorát, a 11. nap éjsza­káján, az elu­tazás után pedig a repülő­gépen szol­gál­nak fel meleg ételt. (Hason­ló­képpen a többi repü­lő­já­raton is bizto­sí­tanak meleg étkezést.) A 2. nap estéjén a szálloda melletti bevá­sár­ló­köz­pontban lesz lehe­tő­ség vacso­rázni, a 8. napon pedig egy olyan autó­pálya melletti pihe­nő­helyen, ahol gyors­ét­termek vannak.

 

A részvételi díj tartalmazza: a repülőjegyeket, a 9 éj­sza­kai szál­lást, 9 büfé­reg­gelit, 6 főétkezést (ebéd vagy vacsora), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a magyar ide­gen­ve­ze­tő­t a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érke­zé­sig, a helyi idegen­ve­ze­té­seket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, vala­mint a prog­ram­leírás szerinti belé­pő­dí­ja­kat.

A részvételi díj nem tartalmazza: a borravalót: kb. 20 USD/fő és a Szingapuri fakultatív programokat árát.

 

A reptéri illeték összeg jegykiállításig változhat.

 

ELŐJELETKEZÉS 2018-2019 TÉL!

A fentüntett időpontok, árak és programleírások tájékoztató jellegűek! A programok és részvételi díjak a katalógus megjelenésekor, 2018. szeptemberében kerülnek véglegesítésre.

 

A részletekről érdeklődjön irodánkban!

 Képek

 

 Indulási időpontok, árak

Elhelyezés: 2 fős szobában
Indulás időpontEllátásÁr
2019-02-159 éjFélpanzió484 000 Ft/fő + illetékek (120 600 Ft/fő)Ajánlat kérése
Amennyiben nem talált megfelelő időpontot vagy utazást, kérjük keresse irodánkat elérhetőségeinken, hiszen a feltüntetett utazások csak egy részét jelentik teljes kínálatunknak!
Lastminute Központ Utazási Iroda Kft. | Adószám: 23803567-2-42 | | BFKH U-001335 | Minden jog fenntartva. © 2017
1173 Budapest, Cinkotai út 6/17. (Cinkotai úti üzletsor) | Telefon/fax: 06-1-256-38-94 | e-mail: info@lastminutekozpont.hu
Az oldalainkon feltüntetett információ kizárólag tájékoztató jellegű, az árváltozás jogát fenntartjuk. Adatvédelmi tájékoztató

Kiemelt last minute utak: Last minute Egyiptom | Last minute Görögország | Last minute Tunézia | Last minute Jordánia